Antwoord op al je vragen

Hier vind je meer informatie over vergoedingen, tarieven en de praktijk. Staat jou vraag er niet tussen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

FysioFit Altena heeft met de meeste  zorgverzekeraars een contract afgesloten (eno en zorg en zekerheid zijn uitgezonderd). Het is afhankelijk van de mate van uw aanvullende verzekering in hoeverre de behandelingen vergoed worden. Wij kunnen u hier uiteraard over adviseren.

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2021 de volgende tarieven in rekening:

Code Omschrijving Duur Prijs in € Per
1000 Consult fysiotherapie 30 min 37,50 zitting
1200 Consult manueel therapie 30 min 42,50 zitting
1700

Lange zitting voor patiënten met meervoudige

of complexe zorgvragen

40 min 49,50 zitting
1864 Screening, intake en onderzoek en rapportage 30 min 49,00 zitting
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 30 min 37,50 zitting
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 45 min 70,00 zitting
1301

Groepszitting voor specifieke behandeling

van twee personen

60 min 32,50 pp. uur
1302

Groepszitting voor specifieke behandeling

van drie personen

60 min 30,00 pp. uur
  Toeslag voor uitbehandeling   11,00 zitting
  Inrichtingstoeslag   11,00 zitting
1003 Toeslag buiten reguliere werktijden   15,00 zitting
1950 Verstrekte verband en hulpmiddelen   kostprijs  
1900 Eenvoudige korte rapporten   29,00 rapport
1901 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten   55,00 rapport

Bij zorgverzekeraars waarmee een contract afgesloten is, wordt het afgesproken tarief direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht.

In 2021 hebben wij geen contract afgesloten met onderstaande partijen; deze verzekeraars vergoeden uw behandeling volledig (restitutiepolis) als u hem zelf indient, of deels (natura polis).

ONVZ ( incl. PNO, VVAA) : vergoeding behandeling is wel volledig. (alleen restitutie polissen)

ENO (incl. Salland,  ZorgDirect) : vergoeding is 75-90% van de behandeling, afhankelijk van label.

Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ) : vergoeding is 80% van de behandeling.

De Friesland valt in het buitengebied onder Achmea en wordt volgens dat contract tarief vergoed.

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.

De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?

Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.

Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen.

Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.

Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Niet nagekomen afspraken zullen voor 50% bij u in rekening worden gebracht. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.

Om de behandelprocedure zo goed mogelijk te laten verlopen, worden uw medische en administratieve gegevens bijgehouden in ons elektronisch patiënten dossier (EPD).

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Naast uw eigen fysiotherapeut hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot dit dossier die werkzaam zijn bij FysioFit Altena.

Iedereen heeft geheimhoudingsplicht en er wordt uitermate zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.
Gegevens van patiënten worden zonder toestemming van de patiënt niet aan derden verstrekt, ook niet aan familie.

Het volledige document betreffende de privacywetgeving is in te zien in de patiënten informatiemap in de wachtkamer op onze praktijk, de rechten en plichten omtrent de AVG zijn hier verder in te zien.

Na uw inschrijving wordt er direct een afspraak met u ingepland. Hiervan ontvangt uw een bevestiging per email of op uw afsprakenkaartje.

Mocht u iets willen wijzigen of uw afspraak annuleren kunt u dit doen via telefoonnummer 0183-769023, of per email aan de betreffende therapeut. 

Een, niet 24 uur van tevoren, afgemelde afspraak zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen.

Sinds 2006 is de fysiotherapie direct toegankelijk, dit wil zeggen dat er geen verwijzing van een arts meer nodig is om een afspraak te maken bij de fysiotherapeut. De fysiotherapeut is bij het eerste contact wel verplicht een zogenaamde screening te doen. Deze bestaat uit het doorlopen van een vragenlijst om uit te sluiten dat er een ernstige pathologie de klachten veroorzaakt. Hiervan wordt een rapportage aan de huisarts gezonden ter informatie. Mocht er uit de screening een afwijkend beloop van de klacht naar voren komen wordt er direct contact met de huisarts gezocht om te overleggen of het verstandig is eerst verder onderzoek te verrichten alvorens met therapie te starten.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Als u niet tevreden bent over bepaalde procedures in de praktijk, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. Er zal samen met u naar een oplossing worden gezocht. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich ook wenden tot de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Fysiofit Altena neemt deel aan de klachtenprocedure regeling van het KNGF. In de wachtkamer van onze praktijk is een folder beschikbaar m.b.t. de klachtenregeling. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op.